ईशोपनिषद् 15

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। 1.1.15 ।। पदविभाग हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्  अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये अन्वय (पूषन्) हे सब आश्रितों का भरण-पोषण करने वाले नारायण (हिरण्मयेन) ज्योतिर्मय (पात्रेण) पात्र से (सत्यस्य) सत्यस्वरूप आप सर्वेश्वर का ( मुखम् )Continue reading “ईशोपनिषद् 15”

ईशोपनिषद् 14

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः   संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । विनाशेन मृत्युं तीर्खा संभूत्यामृतमश्नुते ॥१४॥ संभूतिम् च विनाशम् च यः तत् वेद उभयम् सह  विनाशेन मृत्युम् तीर्खा संभूत्या अमृतम् अश्नुते अन्वयार्थ- (यः) जो यथार्थ ब्रह्मविद्या के उपदेशयुक्त प्रपन्न ( संभूतिम् ) समाधिरूप ब्रह्मानुभूति को (च) और (Continue reading “ईशोपनिषद् 14”

अर्चिरादि मार्ग (मुक्त जीव की संसार से परमपदपर्यंत यात्रा)

अर्चिरादि सार प्रथम प्रकरणम् (संस्कृत मूल) प्रथम प्रकरण (हिन्दी अनुवाद) अर्चिरादि-द्वितीय प्रकरणम् (संस्कृत मूल) अर्चिरादि-द्वितीय प्रकरणम् अर्चिरादि-द्वितीय प्रकरणम् (हिंदी) अर्चिरादि-तृतीय प्रकरणम् (संस्कृत मूल)   अर्चिरादि-तृतीय प्रकरणम् अर्चिरादि-चतुर्थ प्रकरणम् (संस्कृत मूल) अर्चिरादि-चतुर्थ प्रकरणम् अर्चिरादि-चतुर्थ प्रकरणम् (हिन्दी)    

प्रथम प्रकरणम् (संस्कृत मूल)

प्रथमं प्रकरणम् श्रिय: पत्युः सर्वेश्वरस्य विभूतिद्वयमपि शेषभूत भवति। तत्र भोगविभूतौ वर्तमाना: कान्तिमत्कटकवती श्री: त्वं चे’त्युक्तप्रकारेण तदाज्ञा यथैकैव स्यात् तथा तदभिमानेऽन्तर्भवन्ति। लीलाविभूतिस्थास्तु ते नित्ययुक्ता इवच्छन्दानुवर्तिनो न भवन्ति। किन्तु संकल्पानुविधायिनः, नम इत्येव वादिनः इत्युक्तस्थितिविपरीततया, न नमेयम् ईश्वरोऽहम् इत्युक्तप्रकारेण अहम् मदीयमिति तिष्ठन्ति ते। व्यापारनिष्ठा अमराः; तद्विपरीततया ऐते, अन्यं देवं स्तुत्वा नृत्यन्ति ते। उत्कृष्टा वेदविमलाः इत्युक्ता महापुरुषाः, एते क्षुद्राः।Continue reading “प्रथम प्रकरणम् (संस्कृत मूल)”

प्रथम प्रकरण (हिन्दी अनुवाद)

लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे। संसारभोगिसंदष्टे जीवजीवातवे नमः ।। श्रीवैकुण्ठ में स्थित नित्य और मुक्त जीवात्माओं एवं संसार में स्थित बद्ध जीवों के बीच क्या पार्थक्य है, उसी का वर्णन करते हैं श्रिय: पत्युः सर्वेश्वरस्य विभूतिद्वयमपि शेषभूत भवति। तत्र भोगविभूतौ वर्तमाना: कान्तिमत्कटकवती श्री: त्वं चे’त्युक्तप्रकारेण तदाज्ञा यथैकैव स्यात् तथा तदभिमानेऽन्तर्भवन्ति। लीलाविभूतिस्थास्तु ते नित्ययुक्ता इवच्छन्दानुवर्तिनो न भवन्ति।Continue reading “प्रथम प्रकरण (हिन्दी अनुवाद)”

अर्चिरादि सार

श्रीवरदगुरुविरचितप्रातरनुसंध्येयश्लोकद्वयम् । सत्संगाद्भव निःस्पृहो गुरुमुखाच्छ्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्मशकलं प्रक्षीणकर्मान्तरः।न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरदयानिनमायान्वयो हार्दानुग्रहलब्ध मध्य धमनी द्वारा बहिनिर्गतः।।१।। मुक्तोऽर्चिर्दिनपूर्वपक्षणडुदङ्मासाब्दवातांशुमद् ग्लौविद्युद्वरुणेन्द्रघातृमहितः सीमान्तसिन्ध्वाप्लुतः। श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्म: सायुज्यं समवाप्य नन्दति चिरं तेनैव धन्यः पुमान् ।।२।। प्रातर्नित्यानुसंध्येयं परमार्थ मुमुक्षुभिः । श्लोक द्वयं संक्षिप्तं सुव्यक्तं वरदोऽब्रवीत् ।। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष भगवद् भागवत आचार्य कैंकर्य परायण सज्जनों के सहवासContinue reading “अर्चिरादि सार”

ईशोपनिषद् 13

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहरसंभवात् । इति शुश्रुम धीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ पदविभाग अन्यत् एव आहुः संभवात् अन्यत् आहुः असंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम् ये नः तत् विचचक्षिरे अन्वयार्थ ( संभवात् ) केवल समाधि रूप ब्रह्मानुभूति से ( अन्यत् ) दूसरा ही ( एव ) निश्चयकर के मोक्ष-साधन है (Continue reading “ईशोपनिषद् 13”

ईशोपनिषद् 12

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ॥१२॥ पदविभाग अन्धम् तम: प्रविशन्ति  ये असंभूतिम् उपासते ततः भुय: इव ते तमः उ संभूत्याम् रताः अन्वयार्थ- ( ये ) जो ब्रह्मविद्या के अधिकारी ( असंभूतिम् ) समाधि के अङ्गभूत मान, दम्भ,Continue reading “ईशोपनिषद् 12”

ईशोपनिषद्. 11

श्रीः श्रीमते शठकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद् वरवरमुनये नमः विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते ॥११॥   पदविभाग विद्याम् च अविद्याम् च यः तत् उभयं सह अविद्यया तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते  अन्वयार्थ (यः) जो यथार्थ ब्रह्मविद्या के उपदेश से युक्त पुरुष ( विद्याम् ) ब्रह्मोपासनरूपज्ञान को (च) और ( अविद्याम्Continue reading “ईशोपनिषद्. 11”

ईशोपनिषद्. 10

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ पदविभाग अन्यत् एव आहुः विद्यया अन्यत् आहुः अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम् ये नः तत् विचचक्षिरे अन्वयार्थ- ( विद्यया ) कर्मरहित विद्या से ( अन्यत् ) दूसरा ( एव ) आश्रय करके मोक्ष-साधन है । (आहुः) ऐसा उपनिषदContinue reading “ईशोपनिषद्. 10”