ईशोपनिषद्. 9

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥९॥ पदविभाग अन्धम् तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम् उपासते ततः भूयः इव ते तमः ये उ विद्यायाम् रताः अन्वयार्थ- ( ये ) जो भोगैश्वर्यप्रसक्त मनुष्य ( अविद्याम् ) विद्यासे भिन्न केवल कर्मContinue reading “ईशोपनिषद्. 9”