तत्त्व त्रय (चित) (संस्कृत मूल)

6. हृदयदेशे तिष्ठति चेत्सर्वत्र शरीरे सुखदुःखे कथमनुभवतीति चेन्न, मणिद्युमणिदीपादीनामेकदेशस्थानां प्रभा यथा सर्वत्र व्याप्नोति, तथा ज्ञानं सर्वत्र व्याप्नोत्यतो न तद्भोगविरोधः, एकस्यैककालेऽनेकशरीरपरिग्रहस्व ज्ञान व्याप्त्या 7. अव्यक्तत्वं नाम घटपटादिग्राहिचक्षुराय्मा- हयत्वम् । 8. अचिन्त्यत्वं नामाची सजातीयता चिन्त.तुम महत्वम् 9. निरवयवत्वं नामावयवसमुदायानात्मकत्वम् 10. निर्विकारत्वं नामाचिद्विकारत्वेन विनैकरूप तयावस्थानम् 11. एवंस्थितत्वाच्छस्त्राग्निजलवातातपप्रभृतिभिश्छेदनदहनक्लेदनशोषणादीनामयोग्यम् । 12. एवंस्थितत्वाच्छस्त्राग्निजलवातातपप्रभृतिभिश्छेदनदहनक्लेदनशोषणादीनामयोग्यम् । 13. आर्हता आत्मा देह परिणाम इत्याहुः, तच्छ्रुतिविरुद्धम्.Continue reading “तत्त्व त्रय (चित) (संस्कृत मूल)”

Tattva Traya

Introduction: अनादिमायया सुप्त इत्युक्तप्रकारेणाऽघऽचितसम्बन्धनिबन्धनाज्ञानांधकारेणाभिभूता आत्मस्वरूपं प्रकृतेः परं ज्ञानानन्दमयं भगवदनन्यार्हशेषमजानन्तो देवोऽहं मनुष्योऽहमिति जड़देहोऽहंबुद्धिकुर्वन्त: उत्पन्नेपि देहातिरिक्तात्मज्ञान इश्वरोहमहंभोगीति स्वतनूत्रमभिमन्यमाना:, योन्यथा संतमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते, किम् तेन न कृतं पापं चोरेनात्मापहारिणा।। “विचित्रा देह संपत्ति: ईश्वराय निवेदितुम्, पूर्वमेव कृता ब्रह्मण हस्तपादादि संयुता” (Mahabharat) एवं संसृतिचक्रस्थे भ्रम्यमाणे स्वकर्मभि:, जीवे दुक्खाकुले विष्णो: कृपा काप्युपजायते। (ahirbudhanya samhita) जायमानं ही पुरुषं यं पश्येन् यं पश्येन्Continue reading “Tattva Traya”

ईशोपनिषद् 16

श्रीः श्रीमते शठकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद् वरवरमुनये नमः पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजः । यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरूषः सोऽहमस्मि ।। 1.1.16 ।। पदविभाग पूषन् एकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यः असौ असौ पुरुषः सः अहम् अस्मि अन्वयार्थ- ( पूषन्Continue reading “ईशोपनिषद् 16”

ईशोपनिषद् 15

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। 1.1.15 ।। पदविभाग हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्  अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये अन्वय (पूषन्) हे सब आश्रितों का भरण-पोषण करने वाले नारायण (हिरण्मयेन) ज्योतिर्मय (पात्रेण) पात्र से (सत्यस्य) सत्यस्वरूप आप सर्वेश्वर का ( मुखम् )Continue reading “ईशोपनिषद् 15”

ईशोपनिषद् 14

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः   संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । विनाशेन मृत्युं तीर्खा संभूत्यामृतमश्नुते ॥१४॥ संभूतिम् च विनाशम् च यः तत् वेद उभयम् सह  विनाशेन मृत्युम् तीर्खा संभूत्या अमृतम् अश्नुते अन्वयार्थ- (यः) जो यथार्थ ब्रह्मविद्या के उपदेशयुक्त प्रपन्न ( संभूतिम् ) समाधिरूप ब्रह्मानुभूति को (च) और (Continue reading “ईशोपनिषद् 14”

अर्चिरादि मार्ग (मुक्त जीव की संसार से परमपदपर्यंत यात्रा)

अर्चिरादि सार प्रथम प्रकरणम् (संस्कृत मूल) प्रथम प्रकरण (हिन्दी अनुवाद) शीघ्र प्रकाशित होंगे: 4. द्वितीय प्रकरण 5. तृतीय प्रकरण

प्रथम प्रकरणम् (संस्कृत मूल)

प्रथमं प्रकरणम् श्रिय: पत्युः सर्वेश्वरस्य विभूतिद्वयमपि शेषभूत भवति। तत्र भोगविभूतौ वर्तमाना: कान्तिमत्कटकवती श्री: त्वं चे’त्युक्तप्रकारेण तदाज्ञा यथैकैव स्यात् तथा तदभिमानेऽन्तर्भवन्ति। लीलाविभूतिस्थास्तु ते नित्ययुक्ता इवच्छन्दानुवर्तिनो न भवन्ति। किन्तु संकल्पानुविधायिनः, नम इत्येव वादिनः इत्युक्तस्थितिविपरीततया, न नमेयम् ईश्वरोऽहम् इत्युक्तप्रकारेण अहम् मदीयमिति तिष्ठन्ति ते। व्यापारनिष्ठा अमराः; तद्विपरीततया ऐते, अन्यं देवं स्तुत्वा नृत्यन्ति ते। उत्कृष्टा वेदविमलाः इत्युक्ता महापुरुषाः, एते क्षुद्राः।Continue reading “प्रथम प्रकरणम् (संस्कृत मूल)”

प्रथम प्रकरण (हिन्दी अनुवाद)

लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे। संसारभोगिसंदष्टे जीवजीवातवे नमः ।। श्रीवैकुण्ठ में स्थित नित्य और मुक्त जीवात्माओं एवं संसार में स्थित बद्ध जीवों के बीच क्या पार्थक्य है, उसी का वर्णन करते हैं श्रिय: पत्युः सर्वेश्वरस्य विभूतिद्वयमपि शेषभूत भवति। तत्र भोगविभूतौ वर्तमाना: कान्तिमत्कटकवती श्री: त्वं चे’त्युक्तप्रकारेण तदाज्ञा यथैकैव स्यात् तथा तदभिमानेऽन्तर्भवन्ति। लीलाविभूतिस्थास्तु ते नित्ययुक्ता इवच्छन्दानुवर्तिनो न भवन्ति।Continue reading “प्रथम प्रकरण (हिन्दी अनुवाद)”

अर्चिरादि सार

श्रीवरदगुरुविरचितप्रातरनुसंध्येयश्लोकद्वयम् । सत्संगाद्भव निःस्पृहो गुरुमुखाच्छ्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्मशकलं प्रक्षीणकर्मान्तरः।न्यासादेव निरङ्कुशेश्वरदयानिनमायान्वयो हार्दानुग्रहलब्ध मध्य धमनी द्वारा बहिनिर्गतः।।१।। मुक्तोऽर्चिर्दिनपूर्वपक्षणडुदङ्मासाब्दवातांशुमद् ग्लौविद्युद्वरुणेन्द्रघातृमहितः सीमान्तसिन्ध्वाप्लुतः। श्रीवैकुण्ठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्म: सायुज्यं समवाप्य नन्दति चिरं तेनैव धन्यः पुमान् ।।२।। प्रातर्नित्यानुसंध्येयं परमार्थ मुमुक्षुभिः । श्लोक द्वयं संक्षिप्तं सुव्यक्तं वरदोऽब्रवीत् ।। मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष भगवद् भागवत आचार्य कैंकर्य परायण सज्जनों के सहवासContinue reading “अर्चिरादि सार”

ईशोपनिषद् 13

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः अन्यदेवाहुः संभवादन्यदाहरसंभवात् । इति शुश्रुम धीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ पदविभाग अन्यत् एव आहुः संभवात् अन्यत् आहुः असंभवात् इति शुश्रुम धीराणाम् ये नः तत् विचचक्षिरे अन्वयार्थ ( संभवात् ) केवल समाधि रूप ब्रह्मानुभूति से ( अन्यत् ) दूसरा ही ( एव ) निश्चयकर के मोक्ष-साधन है (Continue reading “ईशोपनिषद् 13”