अर्चिरादि-द्वितीय प्रकरणम्

   वह मुमुक्षु ज्ञानी शरणागत जीवात्मा प्रथम अर्चि: अर्थात् अग्निलोक में जाता है। उस लोक का अधिपति देव (अर्चिरभिमानी देव) कुछ दूर तक अर्थात् उसके अपने लोक की ऊपरी भाग की सीमा पर्यन्त उसे पहुंचा देता है। इसके बाद क्रमश: दिनाभिमानी देव, शुक्ल पक्षाभिमानी देवता, उत्तरायणभिमानी देव, सम्वत्सराभिमानी देवताओं के लोक में जाकर वायुदेव केContinue reading “अर्चिरादि-द्वितीय प्रकरणम्”

अर्चिरादि-द्वितीय प्रकरणम् (संस्कृत मूल)

।। श्रीलोकगुरवे नमः ।। ।। श्रीमद्वरवरमुनये नमः । तत्र प्रथममर्चिः प्राप्य तस्मिन् किंचिद्दूरं गमयति, ततोऽहः शुक्ल पक्षाभिमानिनमुत्तरायणाभिमानिनं सम्वत्सराभिमानिनं वायुं च प्राप्य तेषु च मार्गमतिवाहयत्सु *प्रविश्य च सहस्रांशुम्* *तिग्मकिरणमण्डलान्त:* इत्युक्तप्रकारेण हिरण्मय  कालचक्रप्रवर्तकरथस्य सहस्रांशोर्ममण्डलं दुर्निरीक्ष्य निरवधिकतेजोभिरभिमुखं गच्छन् द्वितीय इवादित्यः प्राप्य, तन्मण्डलं भित्त्वा तत: परं गत्वा च * क्रमाच्चन्द्रमसं प्राप्य* इत्युक्तप्रकारेण ग्रहनक्षत्रतारकानिर्वाहकम् अमृतात्मकं चन्द्रमसं प्राप्य तेन सत्कृतस्ततो गत्वा अमानवंContinue reading “अर्चिरादि-द्वितीय प्रकरणम् (संस्कृत मूल)”

तत्त्व त्रय (चित) (संस्कृत मूल)

6. हृदयदेशे तिष्ठति चेत्सर्वत्र शरीरे सुखदुःखे कथमनुभवतीति चेन्न, मणिद्युमणिदीपादीनामेकदेशस्थानां प्रभा यथा सर्वत्र व्याप्नोति, तथा ज्ञानं सर्वत्र व्याप्नोत्यतो न तद्भोगविरोधः, एकस्यैककालेऽनेकशरीरपरिग्रहस्व ज्ञान व्याप्त्या 7. अव्यक्तत्वं नाम घटपटादिग्राहिचक्षुराय्मा- हयत्वम् । 8. अचिन्त्यत्वं नामाची सजातीयता चिन्त.तुम महत्वम् 9. निरवयवत्वं नामावयवसमुदायानात्मकत्वम् 10. निर्विकारत्वं नामाचिद्विकारत्वेन विनैकरूप तयावस्थानम् 11. एवंस्थितत्वाच्छस्त्राग्निजलवातातपप्रभृतिभिश्छेदनदहनक्लेदनशोषणादीनामयोग्यम् । 12. एवंस्थितत्वाच्छस्त्राग्निजलवातातपप्रभृतिभिश्छेदनदहनक्लेदनशोषणादीनामयोग्यम् । 13. आर्हता आत्मा देह परिणाम इत्याहुः, तच्छ्रुतिविरुद्धम्.Continue reading “तत्त्व त्रय (चित) (संस्कृत मूल)”

Tattva Traya

Introduction: अनादिमायया सुप्त इत्युक्तप्रकारेणाऽघऽचितसम्बन्धनिबन्धनाज्ञानांधकारेणाभिभूता आत्मस्वरूपं प्रकृतेः परं ज्ञानानन्दमयं भगवदनन्यार्हशेषमजानन्तो देवोऽहं मनुष्योऽहमिति जड़देहोऽहंबुद्धिकुर्वन्त: उत्पन्नेपि देहातिरिक्तात्मज्ञान इश्वरोहमहंभोगीति स्वतनूत्रमभिमन्यमाना:, योन्यथा संतमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते, किम् तेन न कृतं पापं चोरेनात्मापहारिणा।। “विचित्रा देह संपत्ति: ईश्वराय निवेदितुम्, पूर्वमेव कृता ब्रह्मण हस्तपादादि संयुता” (Mahabharat) एवं संसृतिचक्रस्थे भ्रम्यमाणे स्वकर्मभि:, जीवे दुक्खाकुले विष्णो: कृपा काप्युपजायते। (ahirbudhanya samhita) जायमानं ही पुरुषं यं पश्येन् यं पश्येन्Continue reading “Tattva Traya”

ईशोपनिषद् 16

श्रीः श्रीमते शठकोपाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमद् वरवरमुनये नमः पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजः । यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरूषः सोऽहमस्मि ।। 1.1.16 ।। पदविभाग पूषन् एकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यः असौ असौ पुरुषः सः अहम् अस्मि अन्वयार्थ- ( पूषन्Continue reading “ईशोपनिषद् 16”

ईशोपनिषद् 15

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् । तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ।। 1.1.15 ।। पदविभाग हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् तत्त्वं पूषन्  अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये अन्वय (पूषन्) हे सब आश्रितों का भरण-पोषण करने वाले नारायण (हिरण्मयेन) ज्योतिर्मय (पात्रेण) पात्र से (सत्यस्य) सत्यस्वरूप आप सर्वेश्वर का ( मुखम् )Continue reading “ईशोपनिषद् 15”

ईशोपनिषद् 14

श्रीः  श्रीमते शठकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमद् वरवरमुनये नमः   संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह । विनाशेन मृत्युं तीर्खा संभूत्यामृतमश्नुते ॥१४॥ संभूतिम् च विनाशम् च यः तत् वेद उभयम् सह  विनाशेन मृत्युम् तीर्खा संभूत्या अमृतम् अश्नुते अन्वयार्थ- (यः) जो यथार्थ ब्रह्मविद्या के उपदेशयुक्त प्रपन्न ( संभूतिम् ) समाधिरूप ब्रह्मानुभूति को (च) और (Continue reading “ईशोपनिषद् 14”

अर्चिरादि मार्ग (मुक्त जीव की संसार से परमपदपर्यंत यात्रा)

अर्चिरादि सार प्रथम प्रकरणम् (संस्कृत मूल) प्रथम प्रकरण (हिन्दी अनुवाद) शीघ्र प्रकाशित होंगे: 4. द्वितीय प्रकरण 5. तृतीय प्रकरण

प्रथम प्रकरणम् (संस्कृत मूल)

प्रथमं प्रकरणम् श्रिय: पत्युः सर्वेश्वरस्य विभूतिद्वयमपि शेषभूत भवति। तत्र भोगविभूतौ वर्तमाना: कान्तिमत्कटकवती श्री: त्वं चे’त्युक्तप्रकारेण तदाज्ञा यथैकैव स्यात् तथा तदभिमानेऽन्तर्भवन्ति। लीलाविभूतिस्थास्तु ते नित्ययुक्ता इवच्छन्दानुवर्तिनो न भवन्ति। किन्तु संकल्पानुविधायिनः, नम इत्येव वादिनः इत्युक्तस्थितिविपरीततया, न नमेयम् ईश्वरोऽहम् इत्युक्तप्रकारेण अहम् मदीयमिति तिष्ठन्ति ते। व्यापारनिष्ठा अमराः; तद्विपरीततया ऐते, अन्यं देवं स्तुत्वा नृत्यन्ति ते। उत्कृष्टा वेदविमलाः इत्युक्ता महापुरुषाः, एते क्षुद्राः।Continue reading “प्रथम प्रकरणम् (संस्कृत मूल)”

प्रथम प्रकरण (हिन्दी अनुवाद)

लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे। संसारभोगिसंदष्टे जीवजीवातवे नमः ।। श्रीवैकुण्ठ में स्थित नित्य और मुक्त जीवात्माओं एवं संसार में स्थित बद्ध जीवों के बीच क्या पार्थक्य है, उसी का वर्णन करते हैं श्रिय: पत्युः सर्वेश्वरस्य विभूतिद्वयमपि शेषभूत भवति। तत्र भोगविभूतौ वर्तमाना: कान्तिमत्कटकवती श्री: त्वं चे’त्युक्तप्रकारेण तदाज्ञा यथैकैव स्यात् तथा तदभिमानेऽन्तर्भवन्ति। लीलाविभूतिस्थास्तु ते नित्ययुक्ता इवच्छन्दानुवर्तिनो न भवन्ति।Continue reading “प्रथम प्रकरण (हिन्दी अनुवाद)”